Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

1. GENERELT 

Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskab hos CP FYSIOTREATMENT Krüger Kielberghusvej 3, 8660 Skanderborg.

Aftaler om medlemskab indgået i CP Fysiotreatments center og via CP Fysiotreatments digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter medlemmet) og CP Fysiotreatment.

Udover disse medlemsbetingelser vil medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af medlemsbetingelserne.

2. MEDLEMSKAB HOS CP Fysiotreatment

2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB 

Ved oprettelsen af medlemskabet skal medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles til CP Fysiotreatments personale. Det er medlemmets ansvar, at CP Fysiotreatment til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. 

Ved indmelding skal CP Fysiotreatment have et fotografi af medlemmet, som opbevares af CP Fysiotreatment sammen med medlemmets øvrige personoplysninger. Formålet er verifikation i forbindelse med adgangskontrol. Såfremt et medlem ikke ønsker, at der tages et billede, etableres særskilt løsning, hvorved medlemmet forpligter sig til at kunne verificere deres identitet ved brug af billed-legitimation, når medlemmet træner. Medarbejdere hos CP Fysiotreatment kan til enhver tid kræve fremvisning af legitimation. 

Træner man uden gyldigt medlemskab, kan CP Fysiotreatment opkræve gebyr for pågældende måned + 1 måneds træning.

2.2. MEDLEMSKABSTYPER 

Oversigt over CP Fysiotreatments til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes på CP Fysiotreatments hjemmeside.

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver medlemmet adgang til at benytte det udstyr, der er omfattet af medlemskabstypen. 

Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

2.3. UMYNDIGE OG ALDERSKRAV.

 

Hvis medlemmet er under 15 år eller umyndiggjort, skal medlemmet for at oprette et medlemskab møde op i CP Fysiotreatment i klinikkens åbningstid, med sin værge, for at blive oprettet. I forbindelse med indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som CP Fysiotreatment måtte have mod medlemmet i medfør af medlemskabet og disse medlemsbetingelser. Minimumsalderen for at træne i CP Fysiotreatment, uden værge, er 15 år. CP Fysiotreatment forbeholder sig retten til at justere denne aldersgrænse.

Ønskes der medlemskab til fitness for medlemmer mellem 10-15 år er det et krav, at medlemmet bruger minimum 4 træninger sammen med Personlig Træner eller Fysioterapeut inden medlemmet kan få lov til at træne selvstændigt.

Medlemmet forpligter sig til at holde sig til de forelagte øvelser, der er planlagt sammen med træneren. Overholdes dette ikke, vil der første gang blive givet advarsel og anden gang vil medlemskabet blive annulleret med øjeblikkelig virkning.

Værge står altid for betalingen når medlemmet er mellem 10-15 år.

2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET.

 

Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end medlemmet betaler (herefter Anden Betaler). Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som Anden Betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtet til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med sådan(ne) medlemskab(er) i henhold til Medlemsbetingelserne. Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som CP Fysiotreatment måtte have mod medlemmet i medfør af medlemskabet og disse medlemsbetingelser.

2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE.

 

Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

2.6. PAUSE. 

Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr af 150 kr. og max i 6 måneder af gangen. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause vil til enhver tid være tilgængelige via hjemmesiden.

3. BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER.

3.1. HUSETS REGLER.

Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler. Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålægges et gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af Medlemmet fra medlemskab i CP Fysiotreatment samt tilhørende virksomheder for en periode fastsat af CP Fysiotreatment eller permanent. CP Fysiotreatment forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.

3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG. 

Uden for klinikkens åbningstid skal medlemmet benytte App til at få adgang til CP Fysiotreatments træningsfaciliteter. I klinikkens åbningstid skal hovedindgangen i fysioterapien benyttes. Medlemskabet er personligt og må ikke bruges af andre. Medlemskort skal altid checkes ind før træning påbegyndes. Medarbejdere hos CP Fysiotreatment vil kunne kræve, at medlemmet i nogle tilfælde fremviser billed-legitimation i forbindelse med ophold i klinikken og centret. Hvis medlemmet ikke kan fremvise gyldigt ID, der passer sammen med et medlemskab, påfalder der gebyr jævnfør 2.1. Vælger medlemmet ikke at betale og derved ikke følger retningslinjerne i CP Fysiotreatment, bortvises denne, samt der tages dokumentation og politianmeldelse.

Medlemmet er selv ansvarlig for at denne ikke gør at CP Fysiotreatment bliver misbrugt af andre; f.eks. til uretmæssig adgang, eller uhensigtsmæssigt brug af udstyr. 

Ved mistanke om misbrug skal CP Fysiotreatment informeres straks, også skriftligt. Det påhviler medlemmet at kunne dokumentere, at medlemmet ikke er ansvarlig for det rapporterede misbrug til CP Fysiotreatment, hvis der på senere tidspunkt opstår tvivl om dette. Medlemmet kan blive gjort ansvarlig for uautoriseret brug af medlemskab frem til at dette skriftligt er meldt misbrugt til CP Fysiotreatment. 

3.3. CP Fysiotreatment APP OG WEBSITE. 

CP Fysiotreatment kan give medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app eller sit website. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra CP Fysiotreatment. 

Det under pkt. 3.2 Anførte vedrørende opbevaring og misbrug af medlemskab gælder tilsvarende for login-oplysninger. CP Fysiotreatment er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved CP Fysiotreatment’s App eller website, herunder ifm. tilmelding, afmelding m.v.

3.4. PERSONLIG TRÆNING. 

Når medlemmet har et medlemskab i CP Fysiotreatment, kan personlig træning og ernæringsrådgivning tilkøbes. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette, skal personalet kontaktes. 

3.5. TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I CP Fysiotreatment.

Visse medlemskabstyper muliggør, at medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på CP Fysiotreatments App eller website. Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr på op til 50 kr.

Der skal være afmeldt fra hold mindst 2 timer før holdet går igang. dvs. seneste afmelding kl. 14.00 hvis holdet er 16.00.

Hvis i tvivl, spørg personalet.

3.6. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE.

CP Fysiotreatment anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. CP Fysiotreatment bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer i CP Fysiotreatment.

3.7. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 

Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CP Fysiotreatment, ligesom medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. CP Fysiotreatment bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

3.8. BRUG AF CENTRE TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING M.V. 

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i CP Fysiotreatment, såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden CP Fysiotreatment forudgående skriftlige tilladelse.

3.9. FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke tilladt at benytte CP Fysiotreatment lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med CP Fysiotreatment hovedkontor. Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i CP Fysiotreatment eller lave opslag heraf på online-media.

3.10. VIDEOOVERVÅGNING 

Der vil være TV-overvågning i CP Fysiotreatment. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster. CP Fysiotreatment overholder tilladelser om TV-overvågning i den til enhver tid gældende persondatapolitik.

4. BETALING 

Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til CP Fysiotreatment til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af CP Fysiotreatment kræver, at medlemmet er tilmeldt en af CP Fysiotreatment anviste betalingstjenester til automatiske betalinger.

Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemskab periode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt. Medlemmet modtager sine regninger under login på hjemmesiden – selvbetjening, hvor betalingen er udspecificeret. Opkrævninger vil herefter være tilgængelige i selvbetjening i 6 måneder. Ved et forudbetalt medlemskab, betaler Medlemmet ved oprettelsen forud for hele medlemskab perioden. 

4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER. 

Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af CP Fysiotreatments anvendte betalingstjenester. Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. Læs mere om betalingsmuligheder og gebyrer på CP Fysiotreatment prisside. Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan CP Fysiotreatment opkræve det til enhver tid gældende gebyr.

4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING.

 

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. CP Fysiotreatment opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af CP Fysiotreatment’s priser. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har CP Fysiotreatment ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har CP Fysiotreatment ret til, uden yderligere varsel, at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til CP Fysiotreatment, og der er fremvist dokumentation herfor. CP Fysiotreatment forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykker og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af CP Fysiotreatment eller af CP Fysiotreatments eksterne samarbejdspartnere. Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.

4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER. 

I tilfælde af et tilgodehavende hos CP Fysiotreatment, vil CP Fysiotreatment som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til CP Fysiotreatment. Refundering kun kan ske til danske bankkonti.

5. ÆNDRINGER 

5.1.

CP Fysiotreatment kan løbende foretage ændringer af disse medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via CP Fysiotreatment’s digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter CP Fysiotreatment medlemmet om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1  

5.2 

CP Fysiotreatment kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. CP Fysiotreatment varsler medlemmet herom med minimum 45 dages skriftlig varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1

5.3 

CP Fysiotreatment kan løbende foretage prisændringer. CP Fysiotreatment kan foretage regulering af medlemskab prisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til CP Fysiotreatments levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i CP Fysiotreatments medlemskaber og tjenester. Såfremt CP Fysiotreatment foretager sådanne prisændringer underretter CP Fysiotreatment medlemmet herom med minimum 45 dages skriftlig varsel via e-kommunikation til pris ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.4 

CP Fysiotreatment kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for CP Fysiotreatment til håndtering af kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af CP Fysiotreatments forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af CP Fysiotreatments til enhver tid gældende prisliste samt CP Fysiotreatments digitale kanaler. Såfremt CP Fysiotreatment indfører nye gebyrer, underretter CP Fysiotreatment medlemmet herom med minimum 45 dages skriftlig varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter CP Fysiotreatment medlemmet herom med 45 dages skriftlig varsel pr. e-kommunikation inden en sådan stigning træder i kraft. 

6. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V. 

6.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE. 

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned + 1 måned. Hvis medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. juni, ophører medlemskabet således den 30. juli. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses. En opsigelse kan ske via selvbetjening eller via henvendelse til CP Fysiotreatment personale. Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra CP Fysiotreatment. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

6.2 CP Fysiotreatment OPSIGELSE. 

CP Fysiotreatment kan til enhver tid opsige medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis CP Fysiotreatment fx opsiger medlemmets medlemskab den 15. juni, ophører medlemskabet således den 30. juli.

6.2.1 CP Fysiotreatments Opsigelse ved kampagne

Ved opsigelse i kampagne periode følges reglerne sat ved indmeldelse. CP Fysiotreatment kan til enhver tid opsige medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis CP Fysiotreatment fx opsiger medlemmets medlemskab den 15. juni, ophører medlemskabet således den 30. juli.

Hvis medlemmet har meldt sig til f.eks gratis periode, er bindingen 2 måneder EFTER gratis periode er overstået. dvs. tilmelding hvor januar/februar er gratis, binder medlemmet sig til medlemskabet marts april, og derved en minimum betaling på 498,-

6.2.2 CP Fysiotreatments OPHÆVELSE M.V. 

CP Fysiotreatment har ret til at ophæve medlemmets medlemskab med øjeblikkelig varsel, hvis medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for CP Fysiotreatment. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskabet eller login-oplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. CP Fysiotreatment kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.

7. FORTRYDELSESRET. 

Ved køb af et medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give CP Fysiotreatment en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at medlemmet henvender sig til CP Fysiotreatment’s medlemsservice via CP Fysiotreatment’s website.

Medlemmet er forpligtet til at betale for medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret.

Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som CP Fysiotreatment har leveret medlemskab ydelserne. Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.  

8. DOPING.

CP Fysiotreatment samarbejder med Anti-Doping Danmark (ADD). Medlemmet er forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. Hvis medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En positiv test medfører, at CP Fysiotreatment kan ophæve medlemskabet og bortvise medlemmet med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.2.

En eventuel positiv dopingtest vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle fitness-/fitnesscentre i Danmark, der samarbejder med ADD. Læs mere om doping på ADDs hjemmeside.

Et Medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive anmeldt til politiet. 

9. BEHANDLING AF PERSONDATA. 

Når et medlemskab oprettes i CP Fysiotreatment, indsamler CP Fysiotreatment diverse personlige oplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.  

10. KLAGEADGANG.

Hvis medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal medlemmet henvende sig til CP Fysiotreatment personale via e-mail: info@cpfysiotreatment.dk. Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos CP Fysiotreatment ved at indbringe en klage for: Nævnenes Hus, Mæglings Teamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Mæglings Teamet for Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Onlineplatformen indeholder informationer om mulighederne for en udenretlig tvistbilæggelse af en klage. 

Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen, hvis medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land. Hvis en klage indsendes til EU’s online klageportal, skal CP Fysiotreatment e-mailadresse info@cpfysiotreatment.dk angives.

11. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

 

11.1. Medmindre andet er anført i medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. CP Fysiotreatment er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom CP Fysiotreatment ikke er ansvarlig for indirekte tab.  

11.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte CP Fysiotreatment er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af CP Fysiotreatment. 

Hvis medlemmets muligheder for at benytte CP Fysiotreatment imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte CP Fysiotreatments personale.

11.3. Såfremt CP Fysiotreatment ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for CP Fysiotreatment kontrol, og som CP Fysiotreatment ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. 

Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og CP Fysiotreatment ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil CP Fysiotreatment modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering af Medlemmet. 

12. LOVVALG OG VÆRNETING 

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af medlemsbetingelserne, har sidstnævnte forrang.

13. PARKERING 

CP Fysiotreatment er på ingen måder ansvarlig for hvordan medlemmet parkerer. Medlemmet er selv ansvarlig for at parkere efter de anviste parkeringsregler i området. P-afgifter eller andet kan på ingen måde overdrages til CP Fysiotreatment.

14. KONTAKTINFORMATION 

Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er medlemmet velkommen til at kontakte CP Fysiotreatment, Krüger Kielberghusvej 3, 8660 Skanderborg.

15. VERSIONER

Dette er version 1.2 – 2024 af CP Fysiotreatment medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 1.1.2024. indtil opsigelse eller ophør af medlemskab.